Privacy statement

Andreea MOCAN (AM Beauty Boutique ) respecteert uw privacy. Wij zorgen ervoor zodat u uw  persoonsgegevens veilig aan ons kan toevertrouwen. Deze Privacy statement beschrijft welke gegevens wij bijhouden en voor doeleinden. 

 

Persoonsgegevens zijn die gegevens die toelaten u als persoon te identificeren. Wij verzamelen en verwerken deze gegevens tijdens de contacten met onze klanten. 

 

Deze Privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken. Door gebruik te maken van onze website en produkten en diensten aan te kopen, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze Privacy statement. Wij kunnen deze Privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. De meest actuele versie kan u steeds terugvinden op onze website.

 

 

Volgende gegevens kunnen door ons verzameld en verwerkt worden : 

 

Gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt:

naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht, …;

Informatie betreffende de producten en/of diensten die u gekocht of genoten hebt, die u wenst te bestellen, favoriete producten of diensten, interesses, voorkeuren die u doorgeeft tijdens onze contacten;

Klachten of feedback omtrent de produkten en diensten bij ons aangekocht, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback;

 

Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de website, apps en/of webshop

Bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies, gegevens die u zelf invoert op de websites of in de apps en andere gegevens waar u toegang toe verleend heeft (zoals bijvoorbeeld locatiegegevens, …).

 Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden niet door ons beheerd en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. Wij raden u aan deze te lezen, wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan ons of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk/nuttig zijn om persoonsgegevens mee te delen aan zoals onder andere naam, adres, e-mailadres, leeftijd…, zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

 Persoonsgegevens worden voor volgende doeleinden verwerkt:

De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u zoals het leveren van verzorgingen en behandelingen, het bestellen van producten en/of diensten, , …), alsook het aanrekenen en factureren.

De continue verbetering, het onderhoud en de optimalisatie van onze producten, diensten, websites, apps en de beveiliging daarvan, alsook de optimalisatie van onze algemene, commerciële en marketing strategieën.

Het personaliseren van de aan u te leveren producten en/of diensten en de bijbehorende ondersteunende diensten, gebruiksinformatie, service berichten of andere hieraan gerelateerde (elektronische) berichten;

Het gericht en optimaal op u afgestemd versturen van advertenties, nieuwsbrieven en informatie. Hiertoe kunnen wij uw voorkeuren en interesses bundelen in een profiel. Het gebruiken van geavanceerde profileringstechnieken valt hier niet onder, hier zullen we steeds voorafgaand uw toestemming vragen;

De naleving van de op ons  van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin; -     Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden.

Uw persoonsgegevens kunnen eveneens gedeeld worden met partners, leveranciers of andere aangestelden wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met betrekking tot producten, diensten, (mobiele) websites, apps, webshops, … . Met deze partners, leveranciers of andere aangestelden zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen.

Indien uw toestemming wettelijk is vereist of wij van mening zijn dat uw toestemming afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zullen we deze toestemming steeds vragen voordat we uw persoonsgegevens delen of doorsturen naar een land buiten de Europese Economische Regio.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze Privacy statement en/of indien dit wettelijk is vereist. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moeten onthullen. Wij zullen in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Onze partners, leverancier of andere aangestelden kunnen uw persoonsgegevens enkel gebruiken om u aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere commerciële informatie toe te sturen, indien u hiervoor afzonderlijk toestemming verleend hebt. Indien u dit niet langer wenst te ontvangen, kan u deze derden steeds contacteren om dit gebruik van de persoonsgegevens stop te laten zetten.

Uw persoonsgegevens kunnen steeds geanonimiseerd worden en gedeeld worden met derden. In dit geval zal u aan de hand van deze geanonimiseerde gegevens nooit geïdentificeerd kunnen worden.

5. U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. U heeft tevens recht op wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet. 

U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor onze dienstverlening) en tegen het opstellen van uw profiel.

Hiertoe kan u contact opnemen met ons, zie verder voor onze contactinformatie.

 

U heeft het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: privacycommission.be.

(Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35)

 

 

 

Beveiliging van de gegevens

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt nemen wij alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.

 

Bewaring van gegevens

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen met betrekking tot deze gegevens en met onze missie en opdracht om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

 Wij verzamelen of verwerken nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om onze producten, diensten, (mobiele) websites, apps, webshops, … te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen.

Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zullen wij deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.

 

Contactgegevens

 

Andreea Mocan

AM Beauty Boutique

Plantinkaai 5,

2000 Antwerpen

0471 21 90 08

www.ambeautyboutique.com

info@ambeautyboutique.com